Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη

Η ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναλογιζόμενη το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται καθώς και τη μεταξύ τους αλληλεπίδραση έχει εντάξει την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στις στρατηγικές της.

Συγκεκριμένα:

  • Στο περιβάλλον, μέσω προγραμμάτων για έλεγχο της χρήσης ενέργειας, νερού και πρώτων υλών, ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγει και προσφοράς υπηρεσιών φιλικών προς αυτό.
  • Στους εργαζομένους, μέσω προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου υγείας, χορήγησης ειδικών αδειών, στήριξης, πολιτικών που διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, προσφοράς δυνατοτήτων κατάρτισης, ίσων ευκαιριών εξέλιξης /αξιολόγησης και δημιουργίας υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Στους πελάτες, μέσω προσαρμογής στις ανάγκες και τις επιθυμίες τους, ποιοτικής και αξιόπιστης εκτέλεσης έργων και δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης.