Παθητικοποίηση

Η εταιρεία μας διαθέτοντας την τεχνογνωσία, τον εξοπλισμό και το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό της για εξειδικευμένες εργασίες καθαρισμού και συντήρησης διυλιστηριακού εξοπλισμού, έχει αναλάβει ποικίλα  έργα παθητικοποίησης αντιδραστήρων, δεξαμενών και αγωγών. Η επιτυχημένη ολοκλήρωση των έργων αυτών, μας έχουν καταστήσει ως τον πλέον προτιμώμενο ανάδοχο εργασιών παθητικοποίησης διυλιστηριακού εξοπλισμού.

Η μακροχρόνια εμπειρία μας, μάς δίνει την δυνατότητα να αναλάβουμε και να εκτελέσουμε εργασίες παθητικοποίησης εξοπλισμού με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Ταυτοποίηση και σχεδιασμός της κατάλληλης μεθόδου ανάλογα με τις προδιαγραφές του εξοπλισμού (υλικό κατασκευής, ιδιαιτερότητες εξοπλισμού, διαχείριση αποβλήτων)
  • Πιστή εφαρμογή των αντιστοίχων εφαρμοστέων Τεχνικών προτύπων, καθώς και αυτών που αφορούν την Υγιεινή & Ασφάλεια και την Περιβαλλοντική ευθύνη
  • Άρτια καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό ικανό να εκτελέσει τις εργασίες ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες ασφαλείας

Comments are closed.