Καθαρισμοί


Η εταιρία μας με την εμπειρία της και το εκπαιδευμένο προσωπικό της μπορεί να φέρει εις πέρας όλων των ειδών τους καθαρισμούς σε κλειστούς ή μη χώρους με μηχανικά ή χημικά μέσα, καθώς και καθαρισμούς για την έκδοση πιστοποιητικών GAS FREE.
Αναλαμβάνουμε καθαρισμούς σε πλοία και σε χώρους όπως: μηχανοστάσια, ηλεκτροστάσια, σεντινών, Double Bottom, δεξαμενές φορτίου και έρματος, Fore Peak, After Peak, κ.α.
Σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ενδεικτικά όπως: σε δεξαμενές ασφάλτου, δεξαμενές λιπαντικών, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων κ.α.
Και γενικότερα εκεί που χρειάζεται τεχνογνωσία, εμπειρία και ειδικός εξοπλισμός.